PUHTIA-hanke

– Kohti digitaalista työhyvinvointia

Hankkeen tavoitteena oli edistää pk-yritysten ja julkisten organisaatioiden työhyvinvoinnin myönteistä kehittymistä tilanteessa, jossa digitalisaation aikaansaama voimakas muutospaine vaikuttaa työnteon sisältöihin, työvälineisiin ja työnkulkuihin voimakkaasti.

Kyseessä oli Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) ja Hyvinkään kaupungin rahoittama tutkimuspainotteinen hanke, jonka toteutti Teknologiakeskus TechVilla Oy. Hanke oli osallistuville organisaatioille maksuton.

PUHTIA-hankkeen tulokset

Lisätietoja: Maija Karhusaari, toimitusjohtaja, maija.karhusaari@techvilla.fi, +358 45 218 3772

Hankkeen toteutusaika

1.10.2022 – 31.10.2023

Hanke lukuina

15 organisaatiota

ja kymmeniä toimipisteitä yli 50 eri paikkakunnalla Suomessa.

59 haastattelua

joista 78% toteutettiin Teamsin kautta etäyhteydellä.

1005 vastausta

sähköiseen henkilöstökyselyyn, joista 85% edusti työntekijänäkökulmaa.

Hankkeen eteneminen

1. Organisaatiokohtainen hankeinfo 2. Sähköinen henkilöstökysely 3. Henkilökohtaiset haastattelut 4. Tulosten analysointi 5. Organisaatiokohtainen palaute 6. Mahdollisuus osallistua hankkeen viestintään & antaa palaute hankkeesta 7. Työpaja hankkeeseen osallistuneille organisaatioille 8. Loppuseminaari 9. Hankkeen tulosten hyödyntäminen

Ajankohtaista

Jokaisella työntekijällä on oma ainutlaatuinen osaamisensa ja vahvuutensa - mies käyttää tietokonetta höyläpenkin päällä, jossa työkaluja

PUHTIA-hankkeen viisi vinkkiä digiosaamisen varmistamiseen

Lue lisää

PUHTIA-hankkeen loppuseminaarin paneelikeskustelu, panelistit istuvat esiintymislavalla

TALLENNE: PUHTIA-hankkeen loppuseminaari

Lue lisää

Yritysten näkökulmasta digitalisaatio tuo paljon mahdollisuuksia - hymyilevä nainen pitelee tablettia varastossa

Digitalisaatiosta työhyvinvointiin

Lue lisää

Työhyvinvointi tukee työn tavoitteiden saavuttamisessa, henkilö juo teetä ja tekee töitä kannettavalla tietokoneella

Työhyvinvointi tukee työn tavoitteiden saavuttamisessa – myös digitaalisesti! 

Lue lisää

Miten PUHTIA-hanke toteutettiin?

Hankkeen tavoitteena oli

 • edistää työhyvinvointia, kun digitalisaatio muuttaa työn sisältöä, työvälineitä tai työnkulkua
 • tukea ja rohkaista organisaatioita johtamaan digitalisointia työhyvinvointia tukien
 •  selvittää työntekijöiden ja esihenkilöiden havaintoja ja kokemuksia digitalisoinnin vaikutuksista työn mielekkyyteen, koettuun turvallisuuteen ja työn tuottavuuteen

Hankkeessa organisaatiolle toteutettiin

 • koko henkilökunnalle tai sovitulle henkilöstöryhmälle kohdistettu sähköinen kysely
 • vähintään 2 kpl henkilökohtaisia haastatteluja

Kenelle hanke suuntautui?

Hanke oli tarkoitettu ensisijaisesti Hyvinkään seudun yrityksille sekä julkisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Se soveltui yrityksille ja organisaatioille, jotka hyödyntävät digiratkaisuja tai digitalisoivat toimintaansa. Hankkeeseen osallistuvien yritysten tai organisaatioiden suositeltava kokoluokka oli noin 15-250 henkilöä.

Hankkeeseen haluttiin mukaan erityisesti sellaisia organisaatioita, jotka haluavat kehittää digijohtamistaan ja digitalisointiin liittyvää osaamistaan niin, että näiden työhyvinvointivaikutukset osataan tunnistaa ja ottaa huomioon entistä paremmin.

Hankkeeseen osallistui 15 organisaatiota, joista 2 edusti julkisia organisaatioita, 9 pk-yrityksiä ja 4 suuryrityksiä. Tutkimuksessa huomioitiin sekä työntekijöiden että johdon ja esimiesten edustajien näkökulma.

Miksi työhyvinvointi on tärkeä kysymys juuri digitalisoinnissa?

Digitalisointi muuttaa parhaillaan työpaikoilla myös ihmisten tekemän työn sisältöä ja toimenkuvia. Osa entisistä työtehtävistä poistuu, osa korvautuu uusilla tehtävillä ja samalla syntyy myös kokonaan uusia työtehtäviä ja toimenkuvia. Näin ollen digitalisaatio vaikuttaa myös työhyvinvointiin. Työhyvinvointia puolestaan ei voi kehittää ilman työn kehittämistä.

Digikehittäminen voi olla työntekijöiden kannalta hyvin suotuisa asia: työt valmistuvat aiempaa nopeammin ja virheettömämmin, mekaaniset rutiinitehtävät vähenevät ja työ voi tuntua entistä mielekkäämmältä. Parhaillaan digitalisaatio parantaa myös vuorovaikutusta ja vaikutusmahdollisuuksia työpaikalla. Aina ei kuitenkaan valitettavasti käy näin. IT-projekti ei välttämättä onnistu suunnitellulla tavalla, uusi digiratkaisu ei ole helppokäyttöinen tai se ei toimi kaikilta osin halutusti. Toisinaan uusia digitaalisia ratkaisuja otetaan käyttöön niin vauhdikkaasti, etteivät kaikki ehdi omaksua niitä riittävän nopeasti. Mahdollista on, että käyttäjiä ei ole kuultu ennen projektia tai sen aikana, eivätkä he ole päässeet vaikuttamaan lopputulokseen riittävästi.

Työhyvinvointiin sisältyvät tekijät – esimerkiksi turvallisuuden tunne, kokemus työn tuottavuudesta ja oman työn mielekkyys – ovat selkeästi yhteydessä työssä jaksamiseen ja sitoutumiseen. Näiden työhyvinvointitekijöiden huomioiminen osana IT-johtamista ja organisaatiossa tapahtuvaa digitalisointia on sitä tärkeämpää, mitä enemmän digiratkaisu tai digitalisoinnilla muuttuva liiketoimintaprosessi vaikuttaa työntekijöiden työn sisältöön ja toimenkuviin.

Toimintaansa digitalisoivan organisaation päättäjien ja esimiesten on hyvä pysähtyä miettimään ainakin seuraavia asioita:

 • Kuinka yrityksesi tai organisaatiosi toteuttaa muutosjohtamista digitalisoinnissa ja uusien digiratkaisujen käyttöönotoissa?
 • Huomioidaanko digiprojekteissa käyttäjien erilaiset tarpeet, odotukset ja lähtötasot?
 • Osallistuvatko työntekijät kehittämiseen ja voivatko he aidosti vaikuttaa?
 • Suhtautuuko henkilöstö digikehittämiseen positiivisesti vai negatiivisesti? Mistä tämä saattaisi johtua?
 • Onko digihankkeiden viestintä riittävää ja ammattimaista?
 • Onko digijohtamiselle asetettu tavoitteita ja seurataanko teillä henkilöstön odotuksia ja tyytyväisyyttä?
 • Johtaako digitalisoinnin eteneminen teillä entistä sitoutuneempiin ja osaavampiin työntekijöihin vai käykö juuri päinvastoin?

Kaiken digitalisoinnin perimmäisenä tarkoituksena on määrättyjen tavoitteiden ja hyötyjen saavuttaminen, mitataanpa näitä sitten rahassa, ajassa tai laadussa. Työhyvinvointiin liittyvät mittarit ovat tärkeitä indikaattoreita digikehittämisen onnistumisen arvioinnissa. Jos uusi digiratkaisu on toimiva ja helppokäyttöinen, helpottaa ja sujuvoittaa työtä sekä lisää työntekijöidenkin mielestä työn tuottavuutta ja mielekkyyttä, niin yleensä myös hankinnan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet saavutetaan. Onnistuneessa digitalisaation kehittämisprosessissa henkilöstön motivointi, digitalisen työvälineen käyttöönotto ja työn kehittäminen on helpompaa ja taloudellisempaa, kaikille osapuolille. Organisaation sisäiset toimintatavat määrittelevätkin, miten digitalisaatio vaikuttaa työhyvinvoinnin kokemukseen.