PUHTIA-hanke

Hyvinkää - ELY-keskus - Euroopan sosiaalirahasto - Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Mikä on PUHTIA-hanke?

Hankkeen tavoitteena on
• edistää työhyvinvointia, kun digitalisaatio muuttaa työn sisältöä, työvälineitä tai työnkulkua
• tukea ja rohkaista organisaatioita johtamaan digitalisointia työhyvinvointia tukien
• selvittää työntekijöiden ja esihenkilöiden havaintoja ja kokemuksia digitalisoinnin vaikutuksista työn mielekkyyteen, koettuun turvallisuuteen ja työn tuottavuuteen

Hankkeessa toteutetaan
• koko henkilökunnalle tai sovitulle henkilöstöryhmälle kohdistettu sähköinen kysely
• 2-3 kpl henkilökohtaisia haastatteluja

Tutkimuksessa huomioidaan sekä työntekijöiden että johdon ja esimiesten edustajien näkökulma. Hankkeen tutkimusainestoa käsitellään luottamuksellisesti ja organisaatiokohtainen yhteenvetoraportti toteutetaan niin, ettei yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa.

Mitä hyötyä hankkeesta on osallistujille?

Maksuton hanke auttaa organisaatioita huomioimaan työhyvinvointia osana digitalisointia ja myötävaikuttamaan työhyvinvoinnin kohentumiseen.

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot:
• saavat tietoa oman henkilökunnan työhyvinvointikokemuksista liittyen digitalisaatioon (työn tuottavuus, turvallisuus ja mielekkyys)
• saavat tietoa digitalisointiin liittyvien omien toimintatapojen vahvuuksista ja heikkouksista työhyvinvoinnin kannalta sekä palautetta kehitysmahdollisuuksistaan
• pääsevät osallistumaan syksyllä 2023 hankkeen työpajaan, jossa esitellään hankkeen keskeiset tulokset hankkeen havainnoista, suosituksista ja parhaista käytännöistä.

Hanke sisältää henkilökohtaiset haastattelut sekä sähköisen henkilöstökyselyn, jonka pohjalta yritykset saavat
1) organisaatiokohtaisen tulosraportin sekä
2 ) kaikkien osallistuvien organisaatioiden tulokset summaavan yleistasoisen yhteenvetoraportin suosituksineen ja parhaine käytäntöineen (työpajat)

Kenelle hanke on suunnattu?

Hanke on tarkoitettu ensisijaisesti Hyvinkään seudun yrityksille sekä julkisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Se soveltuu yrityksille ja organisaatioille, jotka hyödyntävät digiratkaisuja tai digitalisoivat toimintaansa. Hankkeeseen osallistuvien yritysten tai organisaatioiden suositeltava kokoluokka on noin 15-250 henkilöä.

Hankkeeseen halutaan mukaan erityisesti sellaisia organisaatioita, jotka haluavat kehittää digijohtamistaan ja digitalisointiin liittyvää osaamistaan niin, että näiden työhyvinvointivaikutukset osataan tunnistaa ja ottaa huomioon entistä paremmin. Hankkeeseen voidaan alustavasti ottaa mukaan noin 15 yritystä tai organisaatiota.

Miten hankkeeseen voi osallistua?

PUHTIA-hankkeeseen voi ilmoittautua suoraan hankkeen projektipäällikölle ja hän vastaa myös mielellään lisäkysymyksiin aiheeseen liittyen.

Tiia Kekola
tiia.kekola@techvilla.fi
+358 445688576

Hankkeeseen osallistuminen on organisaatioille maksutonta.

Hankkeen aikataulu

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.10.2022 - 31.10.2023. Ensimmäinen vaihe: Organisaatiokohtainen hankeinfo, sähköinen hyvinvointikysely henkilöstölle ja henkilökohtaiset haastattelut (2 3 kpl / yritys). Toinen vaihe: Kyselyn ja haastatteluiden yhteenveto, organisaatiokohtainen palaute ja yhteiset työpajat. Hankkeen työvaiheet menevät osittain päällekkäin.

Miksi työhyvinvointi on tärkeä kysymys juuri digitalisoinnissa?

Digitalisointi muuttaa parhaillaan työpaikoilla myös ihmisten tekemän työn sisältöä ja toimenkuvia. Osa entisistä työtehtävistä poistuu, osa korvautuu uusilla tehtävillä ja samalla syntyy myös kokonaan uusia työtehtäviä ja toimenkuvia. Näin ollen digitalisaatio vaikuttaa myös työhyvinvointiin. Työhyvinvointia puolestaan ei voi kehittää ilman työn kehittämistä.

Digikehittäminen voi olla työntekijöiden kannalta hyvin suotuisa asia: työt valmistuvat aiempaa nopeammin ja virheettömämmin, mekaaniset rutiinitehtävät vähenevät ja työ voi tuntua entistä mielekkäämmältä. Parhaillaan digitalisaatio parantaa myös vuorovaikutusta ja vaikutusmahdollisuuksia työpaikalla. Aina ei kuitenkaan valitettavasti käy näin. IT-projekti ei välttämättä onnistu suunnitellulla tavalla, uusi digiratkaisu ei ole helppokäyttöinen tai se ei toimi kaikilta osin halutusti. Toisinaan uusia digitaalisia ratkaisuja otetaan käyttöön niin vauhdikkaasti, etteivät kaikki ehdi omaksua niitä riittävän nopeasti. Mahdollista on, että käyttäjiä ei ole kuultu ennen projektia tai sen aikana, eivätkä he ole päässeet vaikuttamaan lopputulokseen riittävästi.

Työhyvinvointiin sisältyvät tekijät – esimerkiksi turvallisuuden tunne, kokemus työn tuottavuudesta ja oman työn mielekkyys – ovat selkeästi yhteydessä työssä jaksamiseen ja sitoutumiseen. Näiden työhyvinvointitekijöiden huomioiminen osana IT-johtamista ja organisaatiossa tapahtuvaa digitalisointia on sitä tärkeämpää, mitä enemmän digiratkaisu tai digitalisoinnilla muuttuva liiketoimintaprosessi vaikuttaa työntekijöiden työn sisältöön ja toimenkuviin.

Toimintaansa digitalisoivan organisaation päättäjien ja esimiesten on hyvä pysähtyä miettimään ainakin seuraavia asioita:

  • Kuinka yrityksesi tai organisaatiosi toteuttaa muutosjohtamista digitalisoinnissa ja uusien digiratkaisujen käyttöönotoissa?
  • Huomioidaanko digiprojekteissa käyttäjien erilaiset tarpeet, odotukset ja lähtötasot?
  • Osallistuvatko työntekijät kehittämiseen ja voivatko he aidosti vaikuttaa?
  • Suhtautuuko henkilöstö digikehittämiseen positiivisesti vai negatiivisesti? Mistä tämä saattaisi johtua?
  • Onko digihankkeiden viestintä riittävää ja ammattimaista?
  • Onko digijohtamiselle asetettu tavoitteita ja seurataanko teillä henkilöstön odotuksia ja tyytyväisyyttä?
  • Johtaako digitalisoinnin eteneminen teillä entistä sitoutuneempiin ja osaavampiin työntekijöihin vai käykö juuri päinvastoin?

Kaiken digitalisoinnin perimmäisenä tarkoituksena on määrättyjen tavoitteiden ja hyötyjen saavuttaminen, mitataanpa näitä sitten rahassa, ajassa tai laadussa. Työhyvinvointiin liittyvät mittarit ovat tärkeitä indikaattoreita digikehittämisen onnistumisen arvioinnissa. Jos uusi digiratkaisu on toimiva ja helppokäyttöinen, helpottaa ja sujuvoittaa työtä sekä lisää työntekijöidenkin mielestä työn tuottavuutta ja mielekkyyttä, niin yleensä myös hankinnan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet saavutetaan. Onnistuneessa digitalisaation kehittämisprosessissa henkilöstön motivointi, digitalisen työvälineen käyttöönotto ja työn kehittäminen on helpompaa ja taloudellisempaa, kaikille osapuolille. Organisaation sisäiset toimintatavat määrittelevätkin, miten digitalisaatio vaikuttaa työhyvinvoinnin kokemukseen.