HELPPI

– Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla

Esittelyssä uusi techvillalainen: Hannu Tapio

Lue lisää

Henkilö tutkii robottia

Uusi robotiikkahanke käynnistymässä – tervetuloa 26.4. tilaisuuteen

Lue lisää

HELPPI – Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla

HELPPI – Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla – hanke on ketteriin robottikokeiluihin ja verkostossa jaettavaan tietoon pohjautuva hanke, jonka tavoitteena on edistää etenkin keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä vahvistaa suuryritysten alihankintaketjujen kotimaisuusastetta. Tämä tapahtuu edistämällä yritysten robotisaatioastetta kokeilujen kautta sekä lisäämällä tietoisuutta uusimman teknologian mahdollisuuksista.

Hankkeen avulla mahdollistetaan PK-sektorin yrityksille 1-3 viikon robottikokeiluja pohjautuen pääasiassa markkinoilla tarjolla oleviin edistyksellisiin ratkaisuihin, joita voidaan konfiguroida erilaisten yritysten tarpeisiin. Suomalaisten yritysten ja erityisesti pk-yritysten kyky hyödyntää tuotannon robottiratkaisuja on keskeinen tuotannon tehokkuuteen ja tätä kautta yritysten kasvumahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn vaikuttava tekijä.

Hankkeen toteutusaika

1.4.2024 – 31.12.2026

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Uudenmaan pk-yritykset:

Hannu Tapio
Projektipäällikkö
Teknologiakeskus TechVilla Oy
+358 50 468 4610
hannu.tapio@techvilla.fi

 

Kanta-Hämeen pk-yritykset:

Jari Kaikkonen
Projektipäällikkö
HAMK
+358 50 400 7890
jari.kaikkonen@hamk.fi

HELPPI – Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla

Minkälainen hanke on?

HELPPI – Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla – hankeen päätavoitteena on parantaa robotisaatioastetta uusimaalaisten teollisuusalojen pk-yritysten keskuudessa tukemalla ja rohkaisemalla yrityksiä toteuttamaan robottiratkaisujenpilotointeja, ja täten mahdollistamalla yrityksille käytännön kokemusten saamisen omassa tuotantoympäristössä toimivasta robotista. EAKR-hankkeen tavoitteena on, että pk-yritysten tietoisuus robottiratkaisujen potentiaalista paranisi, ja että hankkeen seurauksena pk-yrityksissä tapahtuisi investointeja robottiratkaisuihin jo hankkeen aikana.

Teknologiakeskus TechVilla toimii hankkeen päätoteuttajana, ja vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta Uudellamaalla. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK toimii hankkeen osatoteuttajana Kanta-Hämeessä.

Kuinka hanke toteutetaan?

1.Arviointivaihe: Pk-yritysten kontaktointi: haastattelu ja katselmus liittyen robottiratkaisujen nykykäyttöön, yrityskohtaisiin tarpeisiin ja potentiaaliin, ja käyttöönoton mahdollisiin edistäjiin ja hidastajiin.

2.Robottiratkaisujen kokeilut: Pk-yrityksille toteutetaan määriteltyjen robottiratkaisujen kokeilujaksoja yrityksen omassa tuotantoympäristössä.

3. Johtopäätökset ja käyttöönottoon siirtyminen: Pk-yritykseltä kerätään palaute kokeilusta, arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa kokeilujakson tuottama hyöty yritykselle, arvioidaan robottiratkaisun odotettu takaisinmaksuaika mahdollisen investoinnin toteutuessa, ja rohkaistaan pk-yrityksiä etenemään investointipäätöksessä pilotointien osoittautuessa näissä suhteissa onnistuneeksi.

Arviointivaiheeseen osallistuminen ei edellytä osallistumista hankkeen muihin toimenpiteisiin, vaan yritys voi maksuttoman arvioinnin jälkeen päättää itse mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Yrityksen omarahoitusosuus on robottiratkaisujen kokeiluvaiheessa n.2000€.

Kenelle hanke on suunnattu?

Hankkeen kohderyhmänä Uudellamaalla ovat kasvu- ja kehityshakuiset pk-yritykset painottuen keskisuuriin yrityksiin, edustaen valmistavaa teollisuutta ja kappaletavarateollisuutta. Hanke soveltuu myös muita toimialoja edustaville pk-yrityksille, jotka voivat hyödyntää toiminnassaan hankkeen aihepiiriin sisältyviä robottiratkaisuja.

Kanta-Hämeessä hanke keskittyy suurelta osin ruokaketjun toimijoiden tarpeisiin, pyrkien tukemaan robottiratkaisuilla toteutuksia kohderyhmän tarpeisiin. Kohderyhmää voidaan laajentaa tarvittaessa koko hankkeen näkökulmasta relevantteihin kohderyhmiin.Hankkeella on erinomaiset edellytykset tukea myös nuoria yrittäjiä ja edistää uusien yritysten toiminnan automatisoimista robottikokeilujen ja robottiratkaisujen käyttöönottojen kautta.

 

 

Millaisia haasteita hanke ratkaisee?

Robotiikan potentiaaliset hyödyt pk-yrityksille ja kansantaloudelle ovat selkeästi osoitettavissa. Robottiratkaisujen keskeinen hyöty tuotannolliselle toiminnalle liittyy tehokkuuden ja tuottavuuden paranemiseen, kustannussäästöjen tuottamiseen, ja tätä kautta yritysten kilpailukyvyn paranemiseen.

Tuotannollisten robottien muita hyötyjä ovat korkea laatutaso toistuvissa prosesseissa, työturvallisuuden paraneminen robottien suorittaessa vaarallisia tehtäviä, resurssitehokkuus ja ympäristöystävällisyys entistä pienemmän materiaalihävikin muodossa, mahdollisuus vapauttaa henkilöresursseja rutiinityöstä korkeamman lisäarvon tehtäviin, ja mahdollisuus tuoda helpotusta erityisosaajien vaikeaan saatavuuteen eri toimialoilla. Näiden hyötyjen valossa pk-yritysten on tärkeää arvioida robottiratkaisujen hyödyntämisen mielekkyyttä ja kannattavuutta, sekä robotiikan hyötyjen vaikutuksia yrityksen kilpailukykyyn.

Mitä hyötyä hankkeesta on osallistujille?

Hankkeessa haastatellaan ja katselmoidaan pääosin valmistavan teollisuuden ja kappaletavarateollisuuden pk-yrityksiä Uudellamaalla, ja pääosin ruokaketjun pk-yrityksiä Kanta-Hämeen osatoteutuksessa. Tarkoituksena on tukea ja rohkaista pk-yrityksiä robotiikkakokeiluihin , jotka keskittyvät Uudellamaalla esimerkiksi esim. hitsaamiseen, pakkaamiseen, pakkauksen täyttämiseen tai tyhjentämiseen, tai jälkikäsittelyyn.

Kanta-Hämeessä kokeilut keskittyvät ruokaketjun pk-yritysten erilaisiin tuotannollisiin tarpeisiin, kuten mm. elintarvikkeiden pakkaamiseen ja pakkausten käsittelyyn liitettävien oheisteknologioiden avulla pilotoitaviin tuotannollisiin ratkaisuihin. Hankkeen mahdollistamien robottikokeilujen tarkoituksena on sekä saada kokonaan uusia pk-yrityksiä kokeilemaan ja ottamaan käyttöön robottiratkaisuja, että lisätä jo nyt erilaisia ikäisiä robottiratkaisuja hyödyntäviä yrityksiä laajentamaan robottien käyttöä.