PUHTIA-hankkeen viisi vinkkiä digiosaamisen varmistamiseen

Jokaisella työntekijällä on oma ainutlaatuinen osaamisensa ja vahvuutensa - mies käyttää tietokonetta höyläpenkin päällä, jossa työkaluja

TechVillan toteuttamassa PUHTIA-hankkeen selvityksissä nousi esiin, että digiosaamisessa on suuria eroja eri työntekijöiden välillä ja koulutuksen riittävyys ja kohdennettavuus voi olla puutteellista. ”Onnistuneen digihankeen edellytys on, että yritykset tukevat työntekijöiden digitaitoja ottaen huomioon yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet,” vinkkaa hakkeen projektipäällikkö Tiia Kekola.

Alla Tiian vinkit osaamisen varmistamiseen:

1. Osaamiskartoitus ja yksilölliset kehittämissuunnitelmat

Jokaisella työntekijällä on oma ainutlaatuinen osaamisensa ja vahvuutensa. Organisaation ensimmäinen askel on suorittaa perusteellinen osaamiskartoitus, jossa tunnistetaan jokaisen työntekijän vahvuudet ja kehittämistarpeet. Tämä mahdollistaa yksilöllisten kehittämissuunnitelmien luomisen, jotka perustuvat kunkin työntekijän tarpeisiin ja tavoitteisiin.

2. Jatkuva koulutus ja oppimismahdollisuudet

Osaamisen kehittäminen ei saa olla yksittäinen tapahtuma vaan jatkuva prosessi. Organisaation tulee tarjota työntekijöilleen mahdollisuus jatkuvaan koulutukseen ja oppimiseen. Tärkeää on, että koulutusohjelmat ovat saavutettavissa kaikille työntekijöille, riippumatta heidän lähtötasostaan. Koulutusten tulisi olla joustavia ja tarjota erilaisia oppimismahdollisuuksia, kuten verkko-oppimista ja käytännön harjoituksia.

3. Työympäristön tukeminen

Organisaation työympäristö voi myös tukea osaamisen kehittämistä. Luomalla avoimen ja tukevan ilmapiirin, jossa virheet ja epäonnistumiset ovat sallittuja ja jossa kysymyksiä rohkaistaan, työntekijät uskaltavat kokeilla uusia asioita ja oppia niistä.

Lisäksi organisaatiot voivat tarjota resursseja, kuten aikaa ja teknisiä työkaluja, osaamisen kehittämiseen. Tämä voi auttaa työntekijöitä omaksumaan uusia digitaitoja ja soveltamaan niitä käytännössä.

4. Mentorointi ja vertaisoppiminen

Mentorointi- ja vertaisoppimisohjelmat voivat olla erinomainen tapa tukea osaamisen kehittämistä organisaatiossa. Vertaisoppiminen, jossa työntekijät oppivat toisiltaan, voi myös olla tehokas tapa edistää osaamisen jakamista organisaatiossa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi työpajoissa, ryhmäkeskusteluissa ja yhteisissä projekteissa.

5. Seuranta ja palaute

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, organisaation tulisi seurata osaamisen kehittymistä ja kerätä palautetta työntekijöiltä. Tämä auttaa tunnistamaan, mikä toimii ja mikä ei, ja mahdollistaa tarvittavien muutosten tekemisen.

Säännöllinen palautekeskustelu esihenkilöiden kanssa auttaa työntekijöitä asettamaan tavoitteita ja seuraamaan niiden saavuttamista. Organisaation tulee myös rohkaista työntekijöitä antamaan palautetta ja ehdotuksia osaamisen kehittämisohjelmista.

Hyödyntämällä näitä vinkkejä organisaatiot voivat tukea työntekijöiden eri tasoisen digiosaamisen kehittämistä ja edistää innovointia ja tehokkuutta työpaikalla. Osaaminen on voimavara, jota ei koskaan voi olla liikaa, ja sen kehittäminen on investointi tulevaisuuteen.


PUHTIA-hankkeen tavoitteena oli edistää työhyvinvointia organisaatioissa, joissa digitalisaatio muokkaa työn sisältöä, työvälineitä tai työnkulkua. Hankkeen avulla selvitettiin havaintoja ja kokemuksia digitalisaatiosta sekä sen vaikutuksista työn mielekkyyteen, koettuun turvallisuuteen ja työn tuottavuuteen eli työhyvinvointiin. Hanke päättyi 31.10.2023.